راه های تماس :
1 ابتدا با شناسه کاربری خود وارد سایت شوید
2 روی کلید سبز رنگ بالای سایت کلیک کنید
3منوی ارسال پست جدیدرا کلیک کنید .
 • ساعات مجاز برای تماس : 10 تا 16
 • روزهای کاری : شنبه تا 4شنبه
 • ایمیل : data(@)rastchin.com
 
اگر مشکل شما همچنان برقرار است یا سوالات دیگری دارید می توانید با تلگرام ما در ارتباط باشید
 

پرسش و پاسخ

در این بخش سوالات مربوط به راستچین کردن قالب ها و موارد مشابه بررسی و پاسخ داده می شود
سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم که بنده امروز در چند هاست جداگانه قالب جدید رو میخواستم نصب کنم بعد از تمام مراحل به مرحله نصب که میرسی نصب رو میزنی تمام مراحل به خوبی میره ولی در قسمتی جایی که نوشته Installing sample data اخطار میده این اخطار شامل محتوا زیر میباشه

راستی دیر هم نصب میشه و بعدا این اخطار رو میده
Table 'u243713910_mpc.#__viewlevels' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__viewlevels` (`id`, `title`, `ordering`, `rules`) VALUES (1, 'Public', 0, '[1]'), (2, 'Registered', 1, '[6,2,8]'), (3, 'Special', 2, '[6,3,8]'), (5, 'Guest', 0, '[9]'), (6, 'Super Users', 0, '[8]')

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__viewlevels` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key', `title` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `rules` varchar(5120) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'JSON encoded access control.', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `idx_assetgroup_title_lookup` (`title`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci AUTO_INCREMENT=7

Table 'u243713910_mpc.#__utf8_conversion' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__utf8_conversion` (`converted`) VALUES (2)

Unknown character set: 'utf8mb4' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__utf8_conversion` ( `converted` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

Table 'u243713910_mpc.#__user_usergroup_map' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__user_usergroup_map` (`user_id`, `group_id`) VALUES (586, 8)

Unknown character set: 'utf8mb4' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__user_usergroup_map` ( `user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Foreign Key to #__users.id', `group_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Foreign Key to #__usergroups.id', PRIMARY KEY (`user_id`,`group_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__user_profiles` ( `user_id` int(11) NOT NULL, `profile_key` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `profile_value` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', UNIQUE KEY `idx_user_id_profile_key` (`user_id`,`profile_key`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Simple user profile storage table'

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__user_notes` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `catid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `subject` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `body` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `state` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `created_user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `created_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `modified_user_id` int(10) unsigned NOT NULL, `modified_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `review_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `publish_up` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `publish_down` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', PRIMARY KEY (`id`), KEY `idx_user_id` (`user_id`), KEY `idx_category_id` (`catid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__user_keys` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `user_id` varchar(150) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `token` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `series` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `invalid` tinyint(4) NOT NULL, `time` varchar(200) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `uastring` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `series` (`series`), UNIQUE KEY `series_2` (`series`), UNIQUE KEY `series_3` (`series`), KEY `user_id` (`user_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1

Table 'u243713910_mpc.#__users' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__users` (`id`, `name`, `username`, `email`, `password`, `block`, `sendEmail`, `registerDate`, `lastvisitDate`, `activation`, `params`, `lastResetTime`, `resetCount`, `otpKey`, `otep`, `requireReset`) VALUES (586, 'مدیر سایت', 'rastchin_admin', 'm.noroozy@yahoo.com', '$2y$10$a/jbqv8emCDL6ZGXvtsy/ergTDp8nnJPEehrRcbxrJMp6PmZLGSEq', 0, 1, '2016-01-07 21:15:52', '2016-05-06 04:55:49', '0', '{"admin_style":"","admin_language":"","language":"","editor":"","helpsite":"","timezone":""}', '0000-00-00 00:00:00', 0, '', '', 0)

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__users` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(400) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `username` varchar(150) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `password` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `block` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', `sendEmail` tinyint(4) DEFAULT '0', `registerDate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `lastvisitDate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `activation` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', `params` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `lastResetTime` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT 'Date of last password reset', `resetCount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Count of password resets since lastResetTime', `otpKey` varchar(1000) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Two factor authentication encrypted keys', `otep` varchar(1000) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'One time emergency passwords', `requireReset` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Require user to reset password on next login', PRIMARY KEY (`id`), KEY `idx_block` (`block`), KEY `username` (`username`), KEY `email` (`email`), KEY `idx_name` (`name`(100)) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci AUTO_INCREMENT=587

Table 'u243713910_mpc.#__usergroups' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__usergroups` (`id`, `parent_id`, `lft`, `rgt`, `title`) VALUES (1, 0, 1, 18, 'Public'), (2, 1, 8, 15, 'Registered'), (3, 2, 9, 14, 'Author'), (4, 3, 10, 13, 'Editor'), (5, 4, 11, 12, 'Publisher'), (6, 1, 4, 7, 'Manager'), (7, 6, 5, 6, 'Administrator'), (8, 1, 16, 17, 'Super Users'), (9, 1, 2, 3, 'Guest')

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__usergroups` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key', `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Adjacency List Reference Id', `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.', `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.', `title` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `idx_usergroup_parent_title_lookup` (`parent_id`,`title`), KEY `idx_usergroup_title_lookup` (`title`), KEY `idx_usergroup_adjacency_lookup` (`parent_id`), KEY `idx_usergroup_nested_set_lookup` (`lft`,`rgt`) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci AUTO_INCREMENT=10

Table 'u243713910_mpc.#__update_sites_extensions' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__update_sites_extensions` (`update_site_id`, `extension_id`) VALUES (1, 700), (2, 700), (3, 600), (3, 10063), (4, 28), (5, 10002), (6, 10004), (7, 10001), (10, 10001), (11, 10002), (12, 10004), (14, 10019), (15, 10004), (16, 10025), (17, 10042), (20, 10058), (21, 10065), (22, 10078)

Unknown character set: 'utf8mb4' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__update_sites_extensions` ( `update_site_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `extension_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`update_site_id`,`extension_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Links extensions to update sites'

Table 'u243713910_mpc.#__update_sites' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__update_sites` (`update_site_id`, `name`, `type`, `location`, `enabled`, `last_check_timestamp`, `extra_query`) VALUES (1, 'Joomla! Core', 'collection', 'http://update.joomla.org/core/list.xml', 1, 1462542859, ''), (2, 'Joomla! Extension Directory', 'collection', 'http://update.joomla.org/jed/list.xml', 1, 1462542859, ''), (3, 'Accredited Joomla! Translations', 'collection', 'http://update.joomla.org/language/translationlist_3.xml', 1, 1462542857, ''), (4, 'Joomla! Update Component Update Site', 'extension', 'http://update.joomla.org/core/extensions/com_joomlaupdate.xml', 1, 1462542857, ''), (10, 'Helix3 - Ajax', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/plg-ajax-helix3.xml', 1, 1462542857, ''), (11, 'System - Helix3 Framework', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/plg-system-helix3.xml', 1, 1462542857, ''), (14, 'shaper_newedge', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/shaper-newedge.xml', 0, 0, ''), (15, 'SP Page Builder', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/com-sp-page-builder-pro.xml', 0, 0, ''), (16, 'AcyMailing', 'extension', 'http://www.acyba.com/component/updateme/updatexml/component-acymailing/level-Starter/file-extension.xml', 1, 1462542857, ''), (17, 'SP Tweet', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/mod_sp_tweet.xml', 1, 1462542857, ''), (20, 'SP Polls', 'extension', 'http://www.joomshaper.com/updates/com-sp-polls.xml', 1, 1462542857, ''), (21, 'JCE Editor Updates', 'extension', 'https://www.joomlacontenteditor.net/index.php?option=com_updates&view=update&format=xml&id=1&file=extension.xml', 1, 1462542857, ''), (22, 'Current Date and Time Module', 'extension', 'https://raw.githubusercontent.com/mhehm/mod_currentdatetime/master/update.xml', 1, 1462542857, '')

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__update_sites` ( `update_site_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `type` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `location` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `enabled` int(11) DEFAULT '0', `last_check_timestamp` bigint(20) DEFAULT '0', `extra_query` varchar(1000) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', PRIMARY KEY (`update_site_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Update Sites' AUTO_INCREMENT=23

Table 'u243713910_mpc.#__updates' doesn't exist SQL=INSERT INTO `#__updates` (`update_id`, `update_site_id`, `extension_id`, `name`, `description`, `element`, `type`, `folder`, `client_id`, `version`, `data`, `detailsurl`, `infourl`, `extra_query`) VALUES (1, 3, 0, 'Croatian', '', 'pkg_hr-HR', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/hr-HR_details.xml', '', ''), (2, 3, 0, 'Czech', '', 'pkg_cs-CZ', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/cs-CZ_details.xml', '', ''), (3, 3, 0, 'Danish', '', 'pkg_da-DK', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/da-DK_details.xml', '', ''), (4, 3, 0, 'Dutch', '', 'pkg_nl-NL', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/nl-NL_details.xml', '', ''), (5, 3, 0, 'Estonian', '', 'pkg_et-EE', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/et-EE_details.xml', '', ''), (6, 3, 0, 'Italian', '', 'pkg_it-IT', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/it-IT_details.xml', '', ''), (7, 3, 0, 'Khmer', '', 'pkg_km-KH', 'package', '', 0, '3.4.5.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/km-KH_details.xml', '', ''), (8, 3, 0, 'Korean', '', 'pkg_ko-KR', 'package', '', 0, '3.5.1.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/ko-KR_details.xml', '', ''), (9, 3, 0, 'Latvian', '', 'pkg_lv-LV', 'package', '', 0, '3.4.3.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/lv-LV_details.xml', '', ''), (10, 3, 0, 'Macedonian', '', 'pkg_mk-MK', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/mk-MK_details.xml', '', ''), (11, 3, 0, 'Norwegian Bokmal', '', 'pkg_nb-NO', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/nb-NO_details.xml', '', ''), (12, 3, 0, 'Norwegian Nynorsk', '', 'pkg_nn-NO', 'package', '', 0, '3.4.2.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/nn-NO_details.xml', '', ''), (13, 3, 0, 'Polish', '', 'pkg_pl-PL', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/pl-PL_details.xml', '', ''), (14, 3, 0, 'Portuguese', '', 'pkg_pt-PT', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/pt-PT_details.xml', '', ''), (15, 3, 0, 'Russian', '', 'pkg_ru-RU', 'package', '', 0, '3.5.0.6', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/ru-RU_details.xml', '', ''), (16, 3, 0, 'English AU', '', 'pkg_en-AU', 'package', '', 0, '3.5.1.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/en-AU_details.xml', '', ''), (17, 3, 0, 'Slovak', '', 'pkg_sk-SK', 'package', '', 0, '3.5.1.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sk-SK_details.xml', '', ''), (18, 3, 0, 'English US', '', 'pkg_en-US', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/en-US_details.xml', '', ''), (19, 3, 0, 'Swedish', '', 'pkg_sv-SE', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sv-SE_details.xml', '', ''), (20, 3, 0, 'Syriac', '', 'pkg_sy-IQ', 'package', '', 0, '3.4.5.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sy-IQ_details.xml', '', ''), (21, 3, 0, 'Tamil', '', 'pkg_ta-IN', 'package', '', 0, '3.5.1.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/ta-IN_details.xml', '', ''), (22, 3, 0, 'Thai', '', 'pkg_th-TH', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/th-TH_details.xml', '', ''), (23, 3, 0, 'Turkish', '', 'pkg_tr-TR', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/tr-TR_details.xml', '', ''), (24, 3, 0, 'Ukrainian', '', 'pkg_uk-UA', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/uk-UA_details.xml', '', ''), (25, 3, 0, 'Uyghur', '', 'pkg_ug-CN', 'package', '', 0, '3.3.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/ug-CN_details.xml', '', ''), (26, 3, 0, 'Albanian', '', 'pkg_sq-AL', 'package', '', 0, '3.1.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sq-AL_details.xml', '', ''), (27, 3, 0, 'Hindi', '', 'pkg_hi-IN', 'package', '', 0, '3.3.6.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/hi-IN_details.xml', '', ''), (28, 3, 0, 'Portuguese Brazil', '', 'pkg_pt-BR', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/pt-BR_details.xml', '', ''), (29, 3, 0, 'Serbian Latin', '', 'pkg_sr-YU', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sr-YU_details.xml', '', ''), (30, 3, 0, 'Spanish', '', 'pkg_es-ES', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/es-ES_details.xml', '', ''), (31, 3, 0, 'Bosnian', '', 'pkg_bs-BA', 'package', '', 0, '3.4.8.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/bs-BA_details.xml', '', ''), (32, 3, 0, 'Serbian Cyrillic', '', 'pkg_sr-RS', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sr-RS_details.xml', '', ''), (33, 3, 0, 'Vietnamese', '', 'pkg_vi-VN', 'package', '', 0, '3.2.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/vi-VN_details.xml', '', ''), (34, 3, 0, 'Bahasa Indonesia', '', 'pkg_id-ID', 'package', '', 0, '3.3.0.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/id-ID_details.xml', '', ''), (35, 3, 0, 'Finnish', '', 'pkg_fi-FI', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/fi-FI_details.xml', '', ''), (36, 3, 0, 'Swahili', '', 'pkg_sw-KE', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sw-KE_details.xml', '', ''), (37, 3, 0, 'Montenegrin', '', 'pkg_srp-ME', 'package', '', 0, '3.3.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/srp-ME_details.xml', '', ''), (38, 3, 0, 'English CA', '', 'pkg_en-CA', 'package', '', 0, '3.5.1.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/en-CA_details.xml', '', ''), (39, 3, 0, 'French CA', '', 'pkg_fr-CA', 'package', '', 0, '3.4.4.3', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/fr-CA_details.xml', '', ''), (40, 3, 0, 'Welsh', '', 'pkg_cy-GB', 'package', '', 0, '3.3.0.2', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/cy-GB_details.xml', '', ''), (41, 3, 0, 'Sinhala', '', 'pkg_si-LK', 'package', '', 0, '3.3.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/si-LK_details.xml', '', ''), (42, 3, 0, 'Dari Persian', '', 'pkg_prs-AF', 'package', '', 0, '3.4.4.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/prs-AF_details.xml', '', ''), (43, 3, 0, 'Turkmen', '', 'pkg_tk-TM', 'package', '', 0, '3.5.0.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/tk-TM_details.xml', '', ''), (44, 3, 0, 'Irish', '', 'pkg_ga-IE', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/ga-IE_details.xml', '', ''), (45, 3, 0, 'Dzongkha', '', 'pkg_dz-BT', 'package', '', 0, '3.4.5.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/dz-BT_details.xml', '', ''), (46, 3, 0, 'Slovenian', '', 'pkg_sl-SI', 'package', '', 0, '3.5.1.1', '', 'https://update.joomla.org/language/details3/sl-SI_details.xml', '', ''), (47, 10, 0, 'Helix3 - Ajax', '', 'helix3', 'plugin', 'ajax', 1, '1.1', '', 'http://www.joomshaper.com/updates/plg-ajax-helix3.xml', '', ''), (48, 11, 0, 'System - Helix3 Framework', '', 'helix3', 'plugin', 'system', 1, '1.1', '', 'http://www.joomshaper.com/updates/plg-system-helix3.xml', '', ''), (49, 17, 0, '', '', '', 'module', '', 1, '2.3', '', 'http://www.joomshaper.com/updates/mod_sp_tweet.xml', '', '')

Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__updates` ( `update_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `update_site_id` int(11) DEFAULT '0', `extension_id` int(11) DEFAULT '0', `name` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `description` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `element` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `type` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `folder` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `client_id` tinyint(3) DEFAULT '0', `version` varchar(32) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', `data` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `detailsurl` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `infourl` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL, `extra_query` varchar(1000) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '', PRIMARY KEY (`update_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Available Updates' AUTO_I
 1. masoud
 2. قالب ها
 3. پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
باسلام
نسخه MySQL هاست شما چند هستش؟
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 1
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام
نسخه php 5 , و نسخه my sql 3.5.2.2 بوده
خواهشمندم منو راهنمایی کنید
یا علی
خدانگهدار
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 2
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
نسخه MySQL سرور شما نسبتا قدیمی است (باید بالای 5.5 باشد)
فایل پیوست را دانلود، از حالت فشرده خارج و در مسیر زیر بجای فایل قبلی قرار دهید :
installation\sql\mysql
سپس مجدد نصب را انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد اطلاع دهید
پیوست (1)
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 3
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام مجدد
خیر درست نشد
سرور من از سایت زیر به صورت رایگان می باشد
http://www.xzn.ir

لطفا بنده رو راهنمایی کنید و اگه نشد مای اسکیول قالب رو همان 3.5.5.2 بذارید که به تمام سرور بخوره
خدانگهدار
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 4
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
فایل نصب بدون مشکل است. پیشنهاد ما این است که روی سیستم خود و بصورت محلی (به کمک ومپ) قالب را نصب و سپس به کمک آموزش زیر به هاست خود منتقل کنید :
http://rastchin.com/support/install-cms/97-upload-wamp-2-cpanel
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 5
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام
هنوز مشکل بنده حل نشده و نمی دوتنم چگار کنم
لطفا بنده رو راهنمایی کنید
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 6
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام- امکانش هست روی لوکال نصب کنید و سپس اطلاع دهید؟
شماره تماسی هم قرار بدین برای راهنمایی بیشتر .
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 7
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام
روزه و نمازتون قبول
در مورد مشکل قالب مجله به روز بنده بعد از دیدن کامنت شما روی لوکال نصب کردم و انتقال دادم به هاست نشد
لطفا اگه میشه نسخه مای اسکیول رو از 5.5 به 3 نسخه قبلی برگرادنید
یا علی
خدانگهدار
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 8
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
باسلام و تشکر
نصب روی لوکال بدرستی انجام شد؟
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 9
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
سلام مجدد
بله
ولی من روی هاست رایگان که دارم نصب میکنم اخطار میده که مای اسکیولش پایین میخواستم آپ دیتش کنم نشد بعد رفتم قسمت مدیریت گفتن که هاست رایگان آپ دیت نمیشه
موندم چگار کنم
لطفا راهنماییم کنید
یا علی
خدانگهدار
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. قالب ها
 3. # 10
 • صفحه :
 • 1


پاسخی یافت نشد
اولین نفر باشید!
پست جاری قفل شده است
بالا